چهارشنبه 28 مهر 1400   19:57:31
شوراي پژوهشي 560 مورخ 99/11/14 مصوبات :
  • موضوع پروژه"بررسي استفاده از انواع روش هاي يادگيري ماشين و علم داده در صنايع بالادستي نفت و گاز" مطرح شد و مورد تصويب قرار گرفت.
  • موضوع پروژه" توسعه نقشه راه زنجيره ارزش هيدروژن در كشور" مطرح شد و براساس نقطه نظرات دريافتي پروژه مقرر شد اقدامات بعدي در جهت نيازمندي هاي وزارت نفت صورت پذيرد و مجددا در صورت نياز در جلسات بعدي شورا مطرح گردد.
  • قراردادهاي پژوهشي و اداري موردنياز موسسه مورد بررسي و تصويب قرار گرفت.