چهارشنبه 28 مهر 1400   21:01:05
شوراي پژوهشي 557 مورخ 99/9/11 مصوبات:
  • گزارش  پروژه" برنامه ها، راهبردها و فرآيندهاي اجرايي جهت تحقق اهداف چشم انداز جمهوري اسلامي ايران در تجارت گاز طبيعي و فرآورده هاي جانبي " توسط مدير پروژه ارائه گرديد .
  • گزارشي پروژه" اصلاح نظام قيمت گذاري گاز طبيعي و بررسي اثر تغييرات قيمت گاز بر اقتصاد ايران" توسط مدير پروژه ارائه گرديد.