چهارشنبه 28 مهر 1400   19:29:22
شوراي پژوهشي 561 مورخ 99/12/12 مصوبات :
  • پروژه" ساختار مدل انرژي جهاني موسسه مطالعات بين المللي انرژي(IWEM)" مصوب گرديد.
  •  گزارش پيشرفت "پروژه پياده سازي و استقرار  مديريت دانش  در موسسه مطالعات بين المللي انرژي" توسط مجري پروژه ارائه گرديد.
  •  اختتام پروژه هاي "مديريت دانش طرح بازآرايي ساختار سازماني صنعت نفت" ، "شناخت پويايي بازارهاي نفت و گاز"،" دورنماي انرژي1398" مصوب گرديد.