چهارشنبه 28 مهر 1400   21:02:57
شوراي پژوهشي 559 مورخ 99/10/17 مصوبات :
  • پروپوزال " نقش جزيره خارگ در اقتصاد و امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران " توسط مجري پروژه ارائه و مورد تصويب اعضاي شورا قرار گرفت.
  • حوزه هاي فعاليت انديشكده سياستگذاري اميركبير توسط نماينده انديشكده ارائه و همكاري با انديشكده هاي فعال در حوزه انرژي مورد تصويب قرار گرفت.
  • پروپوزال " علم داده و يادگيري ماشين و كاربردهاي آن در صنعت نفت وگاز " توسط مجري پروژه ارائه و مورد تصويب اعضاي شورا قرار گرفت.
  • پروژه"تدوين ترازنامه هيدروكربوري سال 1398 كشور" توسط مجري پروژه ارائه و مورد تصويب اعضاي شورا قرار گرفت.