چهارشنبه 28 مهر 1400   19:38:16
بولتن تخصصي فناوری بولتن فناوری بولتــن تخصصــی پژوهشــکده مطالعــات راهبــردی فنــاوری موسســه مطالعــات بین المللــی انــرژی، باهـدف ارائـه مجموعـه تحقیقـات و مطالعـات در موضوعـات مرتبـط بـا چشـم انداز و آینده پژوهــی انــرژی، رصــد فناوریهــای نویــن انــرژی، افزایــش بهــره وری انــرژی، تکمیـل و توسـعه زنجیـره ارزش، حفاظـت از محیط زیسـت و توسـعه پایـدار و ابـزار و سیسـتمهای هوشـمند فنـاوری انـرژی منتشـر میشـود تـا محیط مناسـبی بـرای ارائه مباحـث تخصصـی محققیـن در ایـن زمینـه باشـد.
آغـاز هـر نشـریه علمـی و پژوهشـی، بهسـان طلوعـی نویـن در عرصـه آگاهـی و دانش اســت، به ویــژه در صنعــت عظیــم نفــت کــه به عنــوان پیشــران توســعه اقتصــادی کشـور از اصلی تریـن مزیتهـای اقتصـادی کشـور بـوده و همـواره نقشـی تأثیرگـذار در تعییـن قـدرت ملـی و اعتبـار بین المللـی کشـور ایفـا می‌کنـد. همانطــور کــه مســتحضرید، فنــاوری و نــوآوری در تاریــخ صنعــت نفــت، همــواره جایـگاه مهمـی داشـته و سـهم بسـزایی در توسـعه و گسـترش صنعـت و افزایـش بهــره وری داشــته اســت. امــروزه بــرای پیشــرفت و توســعه، بیــش از هــر زمــان دیگـری نیـاز بـه شـناخت جامـع و درک صحیـح روندهـای آینـده صنعـت نفـت در حـوزه فنـاوری داریـم. بـدون شـک نـوآوری و فنـاوری، کلیـد شـکل گیری آینـده بخـش نفـت و گاز در کشـور خواهنــد بــود و دراین بیــن فرصتهــای زیــادی بــرای صنعــت نفــت وجــود دارد کــه بــا بهره گیــری از نــوآوری و فناوریهــای نویــن، نفــت و گاز بیشــتری از مخــازن هیدروکربــوری اســتخراج کنــد، هزینه هــای عملیاتــی را کاهــش دهــد، ســرعت و صحــت تصمیمــات ســرمایه گذاری را افزایــش دهــد و ضمــن کاهــش ریســک‌های زیســت محیطی، ســلامت و ایمنــی را بهبــود بخشــد. اهمیـت و ضـرورت ایجـاد نـوآوری و تغییـرات فناورانـه بـرای خلـق ارزش و افزایـش بهـره وری در صنعـت نفـت و همچنین لزوم اسـتفاده از موتور محرکه شـبکه فنـاوری و نـوآوری جـاری و بهره بـرداری از آن در زنجیـره ارزش نفـت و گاز، مـا را بـر آن داشـت تـا قدمـی هرچنـد کوچک مطابـق نیاز صنعت نفـت در جهت بسترسـازی برای رسـیدن بــه ایــن هــدف بــزرگ برداریــم. در همیــن راســتا، بولتــن تخصصــی پژوهشــکده مطالعــات راهبــردی فنــاوری موسســه مطالعــات بین المللــی انــرژی، باهـدف ارائـه مجموعـه تحقیقـات و مطالعـات در موضوعـات مرتبـط بـا چشـم انداز و آینده پژوهــی انــرژی، رصــد فناوریهــای نویــن انــرژی، افزایــش بهــره وری انــرژی، تکمیـل و توسـعه زنجیـره ارزش، حفاظـت از محیط زیسـت و توسـعه پایـدار و ابـزار و سیسـتمهای هوشـمند فنـاوری انـرژی منتشـر میشـود تـا محیط مناسـبی بـرای ارائه مباحـث تخصصـی محققیـن در ایـن زمینـه باشـد. الزم اسـت بـا توجـه بـه اینکـه کلیـد شـروع ایـن شـماره حداکثـر یـک مـاه پیـش زدهشـده و در فرصـت بسـیار انـدک نیـاز بـه تلاش مضاعف بـوده، از تمامـی اعضای هیئـت تحریریـه و همـکاران محتـرم در موسسـه کـه در تهیـه شـماره اول بولتـن تـلاش نمودنـد، قدردانـی کـرده و بـرای همـه آنـان از خداونـد متعـال، سـامتی و توفیـق روزافـزون در عرصـه علـم و دانـش آرزو کنـم. در پایـان از کلیـه خواننـدگان و صاحبنظـران اندیشـمند تقاضـا میشـود بـا نظرات خویـش مـا در ارتقـای سـطح علمـی بولتـن، هـم در شـکل و هـم در محتـوای یـاری فرماینــد تــا بــا اســتفاده از پتانســیل های عظیــم و ارتبــاط مســتمر بــا محققیــن و صاحبنظــران و دریافــت مقــالات علمــی و نظــرات تخصصــی و تحلیلــی ایشــان، امــکان فضایــی مناســب تر و باکیفیت تــر را بــرای انتشــار بولتــن فراهــم آوریــم.