چهارشنبه 28 مهر 1400   21:22:01
شوراي پژوهشي 558 مورخ 99/9/18 مصوبات:
  • ارائه پروپوزال پروژه با عنوان" بررسي روشهاي تامين مالي و ارائه الگوي كارآمد تامين مالي پروژه هاي شركت ملي نفت ايران با بهره گيري از بازارهاي مالي داخلي" توسط مجري پروژه ارائه گرديد و پس از بررسي و اظهار نظرات كارشناسي مورد تصويب اعضاي شورا قرار گرفت..
  • ارائه پروپوزال پروژه با عنوان" شناسايي شاخص ها و ارائه الگوي مناسب تعيين سيستم بودجه بندي مبتني بر عملكرد در صنعت نفت ايران " توسط مجري پروژه ارائه گرديد و پس از بررسي و اظهار نظرات كارشناسي مورد تصويب اعضاي شورا قرار گرفت.
  • ارائه پروپوزال پروژه با عنوان" گاز شيل : تكنولوژي ، بازار و تاثير آن بر امنيت انرژي جمهوري اسلامي ايران " توسط مجري پروژه ارائه گرديد و مورد تصويب اعضاي شورا قرار گرفت.
  • ارائه پروپوزال پروژه با عنوان" پياده سازي و استقرار مديريت دانش در موسسه مطالعات بين المللي انرژي " توسط مجري پروژه ارائه گرديد و مورد تصويب اعضاي شورا قرار گرفت.