چهارشنبه 28 مهر 1400   20:17:51
1400/3/17 دوشنبه مجموعه گزارشات تحولات اقتصادي، ژئوپليتيكي و ديپلماسي نفت و گاز كشورها
در اين مجموعه ارزشمند 
تحولات اقتصادي، ژئوپليتيكي و ديپلماسي نفت و گاز در 16 كشور ارائه شده است." راهبردها و سياستهاي انرژي" ،" تحليل وضعيت انرژي، تعاملات تجاري و تحليل SWOT" و " پيشنهاد راهبردهاي تعاملات انرژي" هر كشور به تفكيك از مهمترين محورهايي است كه در هر گزارش به آن پرداخته شده است.