چهارشنبه 28 مهر 1400   21:21:28
شوراي پژوهشي 556 مورخ 99/8/18 مصوبات :
  • گزارش نهايي  پروژه "ترازنامه هيدروكربوري كشور درسال1397" توسط پژوهشكده مطالعات راهبردي و فناوري ارائه گرديد . و اتمام اين پروژه  براساس ارائه نهايي توسط اعضاي شورا مصوب گرديد .
  • گزارش نهايي  پروژه "ترازاستاني" توسط پژوهشكده مطالعات راهبردي و فناوري ارائه گرديد . و اتمام اين پروژه  براساس ارائه نهايي توسط اعضاي شورا مصوب گرديد.
  • گزارش نهايي  پروژه "دورنماي انرژي كشور در سال1398" توسط پژوهشكده مطالعات راهبردي و فناوري ارائه گرديد . و اتمام اين پروژه  براساس ارائه نهايي توسط اعضاي شورا مصوب گرديد .
  • روند انجام پروژه" برنامه ها، راهبردها و فرآيندهاي اجرايي جهت تحقق اهداف چشم انداز جمهوري اسلامي ايران در تجارت گاز طبيعي و فرآورده هاي جانبي "  توسط مجري پروژه ارائه و پس از بررسي توسط اعضاي شورا نقطه نظرات لازم به مجري پروژه اعلام گرديد.
  • روند انجام پروژه" اصلاح نظام قيمت گذاري گاز طبيعي و بررسي اثر تغييرات قيمت گاز بر اقتصاد ايران"  توسط مجري پروژه ارائه و پس از بررسي توسط اعضاي شورا نقطه نظرات لازم به مجري پروژه اعلام گرديد.
  • پس از بحث و بررسي در خصوص انتشار بولتن فناوري راهبردي مقرر گرديد بولتن مذكور به صورت ماهيانه و به صورت مستمر منتشر گردد.