يکشنبه, 9 مهر 1402

دورنمای انرژی کشور
معرفي 

دورنماي انرژي كشور از طريق مدلسازي انرژي توسعه داده شده به بررسي عملكردهاي فعلي و آتي بخشهاي توليد، تبديل و فرآورش، انتقال، واردات و صادرات نفت و گاز و ساير حامل‌هاي انرژي و در نهايت ارزيابي عرضه و تقاضاي كل انرژي در تعامل با بخشهاي اقتصادي و اجتماعي كه در ارتباط با سناريوهاي تحليل توسعه بخش انرژي انجام مي‌گيرد، بسترهاي لازم را جهت تحليل و امکان تصمیم‌گیری‌های آگاهانه و انتخاب مسیری مطمئن‌تر در توسعه بخش انرژي كشور فراهم‌ مي‌آورد.


 اهداف 
 • شناسایی و ارزیابی اثرات متقابل انرژی، اقتصاد و محيط‌زیست
 • پيش‌بينی تقاضای انرژی نهایی و مفيد به تفكيك حامل‌های انرژی در بخش‌های اقتصادی و اجتماعی کشور
 • ارزیابی و پيش‌بينی تراز انرژی برای منابع انرژی اوليه، اشكال مختلف انرژی ثانویه و انرژی نهايی
 • تحليل روش‌های بهينه تامين انرژی مفيد در بخش‌های مصرف‌کننده با در نظر گرفتن توجيه فنی و اقتصادی در بلندمدت
 • تعيين سبد بهينه حامل‌های انرژی و ترکيب بهينه فن‌آوری‌های سيستم عرضه انرژی در کشور در ميان‌مدت و بلندمدت با ملاحظه محدودیت‌های زیست محيطی و لوازم توسعه پایدار
 • بررسی پتانسيل صرفه‌جویی انرژی و ارزیابی اقتصادی آن در بخش انرژی کشور
 • برآورد ميزان انتشار آلاینده‌های زیست‌محيطی و بررسی تاثير سياست‌های تدوینی‌برتوسعه بخش انرژی
 • ارزیابی ميزان سرمایه‌گذاری و منابع مالی موردنياز برای توسعه بخش انرژی کشور
 • ارزیابی اثرات خط‌مشی انرژی بر توسعه بخش‌های اقتصادی و اجتماعی
کاربرد ها
 • ارزيابي عرضه و تقاضاي كل انرژي در تعامل با بخش‌های اقتصادي و اجتماعي
 • ايجاد بسترهاي لازم جهت تحليل و تصمیم‌گیری‌های آگاهانه و انتخاب مسیری مطمئن‌تر در توسعه بخش انرژي كشور 
 • بررسي عملكردهاي فعلي و آتي بخشه‌ای توليد، تبديل و فرآورش، انتقال، واردات و صادرات نفت و گاز و ساير حامل‌هاي انرژي
امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

V6.1.3.0