مؤسسه مطالعات بین‌المللی انرژی, وابسته به وزارت نفت و از مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی تابع ضوابط وزارت علوم, تحقیقات و فناوری مأموریت خورد را در سال ۱۳۷۰ به عنوان یك مركز پژوهشی شروع كرد. رسیدن به اهداف ترسیم شده در چشم‌انداز بیست‌ ساله جمهوری اسلامی ایران و تحقق نقش مهم صنعت نفت در مجموعه فعالیت‌های علمی, اقتصادی, اجتماعی, سیاسی و بین‌المللی كشور و كمك به تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری مدیران عالی صنعت نفت از طریق توجه به مطالعات اقتصاد انرژی, مدیریت منابع انسانی, مدیریت مالی و برنامه‌ریزی, راهبرد فناوری, سناریوهای جهانی انرژی, بازارهای بین‌المللی نفت و گاز و موضوعات راهبردی در سطح كلان صنعت نفت از اهداف میان‌مدت و بلندمدت مؤسسه است. بر همین اساس فعالیت‌های موسسه با تصویب هیات امناء آن در چارچوب پژوهشكده‌های زیر انجام می‌شود:

•        پژوهشكده اقتصاد انرژی
•        پژوهشكده مطالعات راهبردی فناوری

موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی در حال حاضر به عنوان هاب پژوهش‌های راهبردی وزارت نفت شناخته شده و وظیفه مدیریت و برونسپاری و تجمیع دانش پروژه های راهبردی را عهده دار است.
موسسه مطالعات بین المللی انرژی، به عنوان مركز مطالعات راهبردی وزارت نفت در چارچوب سیاست های كلان حاكم، رسالت توسعه مطالعات و پژوهشهای راهبردی و عملیاتی در حوزه های اقتصاد، مدیریت و فناوری انرژی را دارد كه با  ایجاد  شبكه هم افزا و جامع از پژوهشكده ها و كانون های تفكر زیست بوم انرژی، و بكارگیری فناوری های اطلاعاتی و  ارتباطی  و رویكرد نوآوری باز به ارائه گزارش های تحلیلی مستمر، معتبر و  به موقع و پیشنهاد توصیه های سیاستی در سطوح ملی، منطقه ای  و بین المللی  در جهت بهبود تصمیم سازی سیاستگذاران و مدیران عالی كشور در محورهای زیر می پردازد: 

•    مطالعه بازارهای موجود و نوظهور انرژی و  تحلیل قیمت حامل های انرژی؛
•    مطالعه حوزه های ژئوپلتیك و دیپلماسی انرژی؛
•    رصد و پیش بینی تحولات فناورانه حوزه انرژی ؛
•    مدیریت كربن و تحلیل تصمیمات زیست محیطی موثر بر تقاضای انرژی؛
•    بررسی و تحلیل داده ها، مدلسازی و مطالعه چشم اندازها و روندهای بلندمدت انرژی؛
•    مطالعات تكمیل زنجیره ارزش انرژی  بویژه نفت و گاز در كشور؛
•    تهیه ترازنامه هیدروكربوری و تدوین دورنمای انرژی كشور؛
•    مطالعات بهره وری انرژی
•    توسعه سرمایه های انسانی، انباشت و تسهیم دانش راهبری طرح های مطالعات راهبردی صنعت نفت

 

گروه دورانV6.1.3.0