ماموریت 

موسسه مطالعات بین المللی انرژی، به عنوان مركز مطالعات راهبردی وزارت نفت در چارچوب سیاست های كلان حاكم، رسالت توسعه مطالعات و پژوهشهای راهبردی و عملیاتی در حوزه های اقتصاد، مدیریت و فناوری انرژی را دارد كه با  ایجاد  شبكه هم افزا و جامع از پژوهشكده ها و كانون های تفكر زیست بوم انرژی، و بكارگیری فناوری های اطلاعاتی و  ارتباطی  و رویكرد نوآوری باز به ارائه گزارش های تحلیلی مستمر، معتبر و  به موقع و پیشنهاد توصیه های سیاستی در سطوح ملی، منطقه ای  و بین المللی  در جهت بهبود تصمیم سازی سیاستگذاران و مدیران عالی كشور در محورهای زیر می پردازد: 
•    مطالعه بازارهای موجود و نوظهور انرژی و  تحلیل قیمت حامل های انرژی؛
•    مطالعه حوزه های ژئوپلتیك و دیپلماسی انرژی؛
•    رصد و پیش بینی تحولات فناورانه حوزه انرژی ؛
•    مدیریت كربن و تحلیل تصمیمات زیست محیطی موثر بر تقاضای انرژی؛
•    بررسی و تحلیل داده ها، مدلسازی و مطالعه چشم اندازها و روندهای بلندمدت انرژی؛
•    مطالعات تكمیل زنجیره ارزش انرژی  بویژه نفت و گاز در كشور؛
•    تهیه ترازنامه هیدروكربوری و تدوین دورنمای انرژی كشور؛
•    مطالعات بهره وری انرژی
•    توسعه سرمایه های انسانی، انباشت و تسهیم دانش راهبری طرح های مطالعات راهبردی صنعت نفت


چشم انداز

موسسه مطالعات بین المللی انرژی در افق «۱۴۲۰»، موسسه ای است سرآمد در ارائه مطالعات راهبردی اقتصاد و مدیریت انرژی که از نظر علمی و تحلیلی در سطح ملی و منطقه ای مرجع بوده و با داشتن سرمایه انسانی شایسته، سازمانی چابك و شبكه ای جامع از اندیشكده ها و كانون های تفكر زیست بوم انرژی  به  مدیران ارشد نظام در تصمیم سازی و سیاستگذاری راهبردی بخش  انرژی   كمك می نماید.


اهداف بنیادین

•    تبدیل موسسه به نهادی پیشرو در مطالعات و تحقیقات راهبردی اقتصاد و مدیریت انرژی به‏ ویژه در صنعت نفت و گاز
•    ارتقای موسسه به مرجع منطقه‏ ای تحلیل داده ‏های انرژی
•    تشكیل كانون شبكه اندیشكده ها و كانون های تفكر زیست بوم انرژی 
•    ارتقای چابكی و تعالی سازمانی در سطح مؤسسات مشابه برتر جهانی
•    رشد سطح شایستگی حرفه ‏ای منابع انسانی در تراز جهانی


گروه دورانV6.1.3.0