شبکه انتقال دانش (CAN)
ایجاد یك شبكه می تواند به عنوان فضایی در نظر گرفته شود كه همكاران مختلفی در سطح ملی، منطقه ای و بین المللی كه هر یك جایگاهی را به خود اختصاص داده اند ولی اهداف مرتبط با هم دارند را به یكدیگر متصل كرد. همچنین با ایجاد این شبكه، مجموعه ای از دستگاه های اجرایی و سازمان های پایه ای مرتبط در كنار مراكز با صلاحیت صاحب دانش و نیز شركت های كسب و كاری با هدف انتقال دانش به یكدیگر متصل می شوند.
بطور دقیق تر این شبكه توسط مجموعه همكارانی شكل می گیرد كه منابع را از طریق تعامل، یكپارچه كرده و بكار می بندند. بر این اساس موسسه مطالعات بین المللی انرژی با هدف انتقال دانش و اطمینان از صلاحیت حرفه ای نیروی انسانی حوزه نفت و گاز، راه اندازی شبكه تضمین صلاحیت حرفه ای (CAN) را در دستور كار خود قرار داده است.
این شبكه دارای سه گروه همكار بشرح ذیل می باشد. خاطر نشان می گردد كه این شبكه روز بروز در حال توسعه است.


گروه دورانV6.1.3.0