همایش های ملی برگزار شده:
 
    * بهره وری و تعالی در صنعت نفت در سال ۱۳۹۰ تهران
    * سمینار فرصت ها و چالش های الحاق ایران به پیمان انرژی (ECT) در سال ۱۳۸۲
    * همایش تخصصی حداكثرسازی درآمد نفت ایران (سهم در بازار قیمت نفت) در سال ۱۳۸۲


گروه دورانV6.1.3.0