نام: عباس
نام خانوادگی: زراء نژاد
سمت: معاون پژوهشی
تحصیلات: دکترا

 
معاونت پژوهشی، مسئولیت برنامه ریزی و نظارت بر امور پژوهشی موسسه و ارزیابی آنها منطبق بر ضوابط و مقررات موسسه و همچنین تدوین چشم انداز انرژی و برنامه های راهبردی و عملیاتی موسسه را بر عهده دارد.

وظایف و ماموریت های معاونت پژوهشی
 •  برنامه ریزی و نظارت بر عارضه یابی، شناسایی و تجزیه و تحلیل مشكلات و مسائل حوزه انرژی، تولید و خلق ایده های مناسب و ارائه راه حل ها و طرح های كاربردی و مساله محور 
 •  برنامه ریزی و نظارت بر پیگیری مسائل حوزه انرژی، تدوین و پیشنهاد بسته های سیاستی، خطوط اجرایی و گزارشات تخصصی و تحلیلی در حوزه تخصصی مربوطه با رویكرد مشاركت در تصمیم سازی و سیاست گذاری صحیح و مدیریت بهینه انرژی در كشور 
 •  برنامه ریزی و هماهنگی برگزاری شورای پژوهشی و انجام كلیه امور دبیرخانه ای مربوطه با نظر رئیس موسسه و در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه
 •  نظارت بر تدوین راهبردها و برنامه های پژوهشی بر مبنای ماموریت ها، اسناد بالادستی و قوانین و مقررات مربوطه و تصویب آنها در شورای پژوهشی موسسه
 • برنامه ریزی و نظارت در جهت اجرای مصوبات شورای پژوهشی موسسه و تدوین آئین نامه ها 
 • و دستورالعمل های مورد نیاز جهت اجرای سیاستهای پژوهشی
 • نظارت بر تعیین اولویت های پژوهشی موسسه و حصول اطمینان از تحقق اهداف و پیشرفت طرح ها و برنامه های پژوهشی 
 •  برنامه ریزی و نظارت بر نیازسنجی مستمر پژوهشی و پیشنهاد طرح‌ها و ایده های پژوهشی جدید با رویكرد حل مسائل و مشكلات حوزه انرژی در وزارت نفت و سایر نهادها، وزارت خانه ها و دستگاه های اجرایی 
 • برنامه ریزی و نظارت بر برون سپاری، كنترل و مدیریت پروژه های پژوهشی و نیز نظارت بر حسن اجرای آنها با هدف بهره گیری از ظرفیت دانشگاهها و مراكز پژوهشی داخلی و در صورت لزوم خارجی برای انجام تكالیف موسسه 
 • برنامه ریزی و نظارت بر شبكه سازی و برقراری ارتباطات و تعاملات موثر و سازنده با سازمان های مرتبط داخلی و خارجی اعم از اندیشكده ها، مراجع و مراکز علمی و پژوهشی 
 • تدوین گزارش های جامع از فعالیت ها و برنامه های حوزه تخصصی مربوطه و انعكاس آنها به مراجع ذیربط در مقاطع مختلف زمانی با نظر رئیس موسسه در چارچوب قوانین، مقررات و ضوابط مربوطه
 •  برنامه ریزی و نظارت بر پژوهش و مدل سازی روند عرضه و تقاضای نفت و گاز در برنامه های توسعه، تعیین كارایی انرژی و سیاست های كاهش تلفات در جریان انرژی در چارچوب قوانین، مقررات و ضوابط مربوطه
 • برنامه ریزی و نظارت بر تحلیل داده های انرژی و تدوین ترازنامه هیدروكربوری كشور و ترسیم چشم انداز آینده (دورنما) تولید و مصرف انرژی بر اساس بازخوردها، تحولات جهانی و مطالعات و پژوهش های صورت پذیرفته
 •  ارزیابی عملكرد اعضای هیات علمی موسسه منطبق بر قوانین، مقررات و ضوابط مربوطه و ارائه گزارشات لازم
 •  برنامه ریزی و نظارت بر توسعه و بهبود زیرساخت های مناسب جهت تولید علم و گسترش پژوهش در موسسه
 •  برنامه ریزی و نظارت بر برگزاری نشست های تخصصی، کنفرانس های علمی معتبر و همایش های مربوط به دستاوردهای پژوهـشی و مـشاركت در برگـزاری نمایـشگاهها و جشنواره های مرتبط
 •  برنامه ریزی و نظارت بر استانداردسازی خدمات پژوهشی و مطالعاتی و اطمینان از ایجاد تعاملات و ارتباطات داخلی موثر و هدفمند بین واحدهای سازمانی مربوطه در موسسه 
 •  نظارت بر مدیریت دانش و غنی سازی بانك های اطلاعاتی، شناسایی و ارزیابی منابع و مخازن دانشی و توانمندیهای عرضه كنندگان دانش و نیز برگزاری كارگاههای تخصصی مهارت محور خروجی از پروژه ها و مطالعات برای كاركنان صنعت نفت با همكاری واحدهای ذیربط موسسه 
 •  نظارت و برنامه ریزی در امور مربوط به شبكه های علمی، نشریات علمی، مجلات تخصصی، مركز اسناد و كتابخانه و سایت اینترنتی موسسه با همكاری واحدهای ذیربط در موسسه 

 


گروه دورانV6.0.19.0