مأموریت

حراست موسسه مطالعات با استعانت از خداوند متعال، رعایت کامل قوانین و انجام دقیق شرح وظایف و دستورالعملهای اجرائی در راستای حفظ اصول و اعتلای ارزشهای دین مبین اسلام و مصالح نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران اهداف عالیه زیر را  به عنوان منشور سازمانی خود قرار داده است:

 • حفظ و ارتقای توان حفاظتی و امنیتی موسسه به منظور پیش برد اهداف عالیه سازمانی
 • اجرا و اطلاع رسانی دستورالعمل ها و آیین نامه های حراستی
 • حفاظت پرسنل بمنظور حفظ سلامت نیروی انسانی و ارتقای امنیت شغلی آنان به عنوان سرمایه های اصلی
 • حفاظت الكترونیك، فناوری و اطلاعات
 • آگاه سازی پرسنل موسسه از بعد حفاظتی و حراستی
 • جلوگیری از ارتقاء افراد ناكارآمد و ایجاد زمینه مناسب برای رشد و ارتقاء افراد فرهیخته
 • ارتقاء كیفی و كمی نظارت در راستای سلامت نظام اداری و برخورد با تخلفات
 • توسعه عدالت محوری در مجموعه
 • پیشگیری و مقابله با دسترسی عوامل غیر مجاز به اسناد و اطلاعات طبقه بندی شده
 • ایجاد فضایی امن در راستای انجام وظایف سازمانی مدیران و كاركنان
 • شناسایی آسیب ها ، فرصت ها و تهدیدات مجموعه و انعكاس به مراجع ذیربط
 • شناسایی گلوگاهها و بخش های حائز اهمیت از نظر مسایل حفاظتی
 • اشراف كامل اطلاعاتی بر مجموعه
 • حفظ فرآیند اجرای وظایف ماموریتی و محوله


گروه دورانV6.1.3.0