يکشنبه, 9 مهر 1402

ماهنامه تخصصی فناوری های انرژی موسسه مطالعات بین المللی انرژی

 

آغـاز هـر نشـریه علمـی و پژوهشـی، بهسـان طلوعـی نویـن در عرصـه آگاهـی و دانش اســت، به ویــژه در صنعــت عظیــم نفــت کــه به عنــوان پیشــران توســعه اقتصــادی کشـور از اصلی تریـن مزیتهـای اقتصـادی کشـور بـوده و همـواره نقشـی تأثیرگـذار در تعییـن قـدرت ملـی و اعتبـار بین المللـی کشـور ایفـا می  کنـد. همانطــور کــه مســتحضرید، فنــاوری و نــوآوری در تاریــخ صنعــت نفــت، همــواره جایـگاه مهمـی داشـته و سـهم بسـزایی در توسـعه و گسـترش صنعـت و افزایـش بهــره وری داشــته اســت. امــروزه بــرای پیشــرفت و توســعه، بیــش از هــر زمــان دیگـری نیـاز بـه شـناخت جامـع و درک صحیـح روندهـای آینـده صنعـت نفـت در حـوزه فنـاوری داریـم. بـدون شـک نـوآوری و فنـاوری، کلیـد شـکل گیری آینـده بخـش نفـت و گاز در کشـور خواهنــد بــود و دراین بیــن فرصتهــای زیــادی بــرای صنعــت نفــت وجــود دارد کــه بــا بهره گیــری از نــوآوری و فناوریهــای نویــن، نفــت و گاز بیشــتری از مخــازن هیدروکربــوری اســتخراج کنــد، هزینه هــای عملیاتــی را کاهــش دهــد، ســرعت و صحــت تصمیمــات ســرمایه گذاری را افزایــش دهــد و ضمــن کاهــش ریســک  های زیســت محیطی، ســلامت و ایمنــی را بهبــود بخشــد. اهميـت و ضـرورت ايجـاد نـوآوری و تغييـرات فناورانـه بـراي خلـق ارزش و افزايـش بهـره وری در صنعـت نفـت و همچنين لزوم اسـتفاده از موتور محرکه شـبکه فنـاوری و نـوآوری جـاری و بهره بـرداری از آن در زنجیـره ارزش نفـت و گاز، مـا را بـر آن داشـت تـا قدمـی هرچنـد کوچک مطابـق نياز صنعت نفـت در جهت بسترسـازي براي رسـيدن بــه ايــن هــدف بــزرگ برداریــم. در همیــن راســتا، اولیــن شــماره بولتــن تخصصــی پژوهشــکده مطالعــات راهبــردی فنــاوری موسســه مطالعــات بین المللــی انــرژی، باهـدف ارائـه مجموعـه تحقیقـات و مطالعـات در موضوعـات مرتبـط بـا چشـم انداز و آینده پژوهــی انــرژي، رصــد فناوریهــای نویــن انــرژي، افزایــش بهــره وری انــرژي، تکمیـل و توسـعه زنجیـره ارزش، حفاظـت از محیط زیسـت و توسـعه پايـدار و ابـزار و سیسـتمهای هوشـمند فنـاوری انـرژی منتشـر میشـود تـا محیط مناسـبی بـرای ارائه مباحـث تخصصـی محققیـن در ایـن زمینـه باشـد. الزم اسـت بـا توجـه بـه اینکـه کلیـد شـروع ایـن شـماره حداکثـر یـک مـاه پیـش زدهشـده و در فرصـت بسـیار انـدک نیـاز بـه تلاش مضاعف بـوده، از تمامـی اعضای هیئـت تحریریـه و همـکاران محتـرم در موسسـه کـه در تهیـه شـماره اول بولتـن تـلاش نمودنـد، قدردانـی کـرده و بـرای همـه آنـان از خداونـد متعـال، سـامتی و توفیـق روزافـزون در عرصـه علـم و دانـش آرزو کنـم. در پایـان از کلیـه خواننـدگان و صاحبنظـران اندیشـمند تقاضـا میشـود بـا نظرات خویـش مـا در ارتقـای سـطح علمـی بولتـن، هـم در شـکل و هـم در محتـوای یـاری فرماینــد تــا بــا اســتفاده از پتانســیل های عظیــم و ارتبــاط مســتمر بــا محققیــن و صاحبنظــران و دریافــت مقــالات علمــی و نظــرات تخصصــی و تحلیلــی ایشــان، امــکان فضایــی مناســب تر و باکیفیت تــر را بــرای انتشــار بولتــن فراهــم آوریــم.
 
شماره 1- آذر1399 (متن بولتن) (چکیده)
شماره 2- دي1399 (متن بولتن)
شماره 3- بهمن1399 (متن بولتن)
شماره 4 -اسفند1399 (متن بولتن)
شماره 5 -فروردين 1400 (متن بولتن)
شماره 6 -ارديبهشت 1400 (متن بولتن)
شماره 7 - خرداد 1400 (متن بولتن)
شماره 8 - تير 1400 (متن بولتن)
شماره 9 - مرداد 1400 (متن بولتن)
شماره 10- شهريور 1400 (متن بولتن)
شماره 11- مهر 1400 ( متن بولتن)
شماره 12- آبان 1400 ( متن بولتن)
شماره 13- آذر 1400 (متن بولتن)
شماره 14- دي 1400 (متن بولتن)
شماره 15- اسفند 1400 (متن بولتن)
شماره 16- فروردين 1401 (متن ماهنامه)
شماره 17- ارديبهشت 1401 (متن ماهنامه)
شماره 18- خرداد 1401 (متن ماهنامه)
شماره 19- تير ۱۴۰۱ (متن ماهنامه)
شماره 20- مرداد ۱۴۰۱ (متن ماهنامه)
شماره 21- شهريور۱۴۰۱ (متن ماهنامه)
شماره ۲۲- مهر ۱۴۰۱ (متن ماهنامه)
شماره ۲۳ - آبان ۱۴۰۱ (متن ماهنامه)
شماره ۲۴- آذر۱۴۰۱ (متن ماهنامه)
شماره 25- دی۱۴۰۱ (متن ماهنامه)
شماره 26- بهمن۱۴۰۱ (متن ماهنامه)
شماره 27- اسفند۱۴۰۱ (متن ماهنامه)
شماره 28- فروردین1402 (متن ماهنامه)
شماره 29- اردیبهشت1402 (متن ماهنامه)
شماره 30- خرداد 1402 (متن ماهنامه)
شماره 31- تیر 1402 (متن ماهنامه)
 
 
 
 
 
 

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

V6.1.3.0