پنجشنبه 18 خرداد 1402   01:35:30
دوشنبه 16 اردیبهشت 1398 تاريخچه
مؤسسه مطالعات بین‌المللی انرژی, وابسته به وزارت نفت و از مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی تابع ضوابط وزارت علوم, تحقیقات و فناوری مأموریت خورد را در سال ۱۳۷۰ به عنوان یك مركز پژوهشی شروع كرد. رسیدن به اهداف ترسیم شده در چشم‌انداز بیست‌ ساله جمهوری اسلامی ایران و تحقق نقش مهم صنعت نفت در مجموعه فعالیت‌های علمی, اقتصادی, اجتماعی, سیاسی و بین‌المللی كشور و كمك به تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری مدیران عالی صنعت نفت از طریق توجه به مطالعات اقتصاد انرژی, مدیریت منابع انسانی, مدیریت مالی و برنامه‌ریزی, راهبرد فناوری, سناریوهای جهانی انرژی, بازارهای بین‌المللی نفت و گاز و موضوعات راهبردی در سطح كلان صنعت نفت از اهداف میان‌مدت و بلندمدت مؤسسه است. بر همین اساس فعالیت‌های موسسه با تصویب هیات امناء آن در چارچوب پژوهشكده‌های زیر انجام می‌شود:
•        پژوهشكده اقتصاد انرژی
•        پژوهشكده مطالعات راهبردی فناوری

موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی در حال حاضر به عنوان هاب پژوهش‌های راهبردی وزارت نفت شناخته شده و وظیفه مدیریت و برونسپاری و تجمیع دانش پروژه های راهبردی را عهده دار است.
موسسه مطالعات بين المللي انرژي، به عنوان مركز مطالعات راهبردي وزارت نفت در چارچوب سياست هاي كلان حاكم، رسالت توسعه مطالعات و پژوهشهاي راهبردي و عملياتي در حوزه هاي اقتصاد، مديريت و فناوري انرژي را دارد كه با  ايجاد  شبكه هم افزا و جامع از پژوهشكده ها و كانون هاي تفكر زيست بوم انرژي، و بكارگيري فناوري هاي اطلاعاتي و  ارتباطي  و رويكرد نوآوري باز به ارائه گزارش هاي تحليلي مستمر، معتبر و  به موقع و پيشنهاد توصيه هاي سياستي در سطوح ملي، منطقه اي  و بين المللي  در جهت بهبود تصميم سازي سياستگذاران و مديران عالي كشور در محورهاي زير مي پردازد: 
•    مطالعه بازارهاي موجود و نوظهور انرژي و  تحليل قيمت حامل هاي انرژي؛
•    مطالعه حوزه هاي ژئوپلتيك و ديپلماسي انرژي؛
•    رصد و پيش بيني تحولات فناورانه حوزه انرژي ؛
•    مديريت كربن و تحليل تصميمات زيست محيطي موثر بر تقاضاي انرژي؛
•    بررسي و تحليل داده ها، مدلسازي و مطالعه چشم اندازها و روندهاي بلندمدت انرژي؛
•    مطالعات تكميل زنجيره ارزش انرژي  بويژه نفت و گاز در كشور؛
•    تهيه ترازنامه هيدروكربوري و تدوين دورنماي انرژي كشور؛
•    مطالعات بهره وري انرژي
•    توسعه سرمايه هاي انساني، انباشت و تسهيم دانش راهبري طرح هاي مطالعات راهبردي صنعت نفت