پنجشنبه 18 خرداد 1402   02:47:11
سه‌شنبه 17 اردیبهشت 1398
ماموريت 

موسسه مطالعات بين المللي انرژي، به عنوان مركز مطالعات راهبردي وزارت نفت در چارچوب سياست هاي كلان حاكم، رسالت توسعه مطالعات و پژوهشهاي راهبردي و عملياتي در حوزه هاي اقتصاد، مديريت و فناوري انرژي را دارد كه با  ايجاد  شبكه هم افزا و جامع از پژوهشكده ها و كانون هاي تفكر زيست بوم انرژي، و بكارگيري فناوري هاي اطلاعاتي و  ارتباطي  و رويكرد نوآوري باز به ارائه گزارش هاي تحليلي مستمر، معتبر و  به موقع و پيشنهاد توصيه هاي سياستي در سطوح ملي، منطقه اي  و بين المللي  در جهت بهبود تصميم سازي سياستگذاران و مديران عالي كشور در محورهاي زير مي پردازد: 
•    مطالعه بازارهاي موجود و نوظهور انرژي و  تحليل قيمت حامل هاي انرژي؛
•    مطالعه حوزه هاي ژئوپلتيك و ديپلماسي انرژي؛
•    رصد و پيش بيني تحولات فناورانه حوزه انرژي ؛
•    مديريت كربن و تحليل تصميمات زيست محيطي موثر بر تقاضاي انرژي؛
•    بررسي و تحليل داده ها، مدلسازي و مطالعه چشم اندازها و روندهاي بلندمدت انرژي؛
•    مطالعات تكميل زنجيره ارزش انرژي  بويژه نفت و گاز در كشور؛
•    تهيه ترازنامه هيدروكربوري و تدوين دورنماي انرژي كشور؛
•    مطالعات بهره وري انرژي
•    توسعه سرمايه هاي انساني، انباشت و تسهيم دانش راهبري طرح هاي مطالعات راهبردي صنعت نفت


چشم انداز


موسسه مطالعات بين المللي انرژي در افق «1420»، موسسه اي است سرآمد در ارائه مطالعات راهبردي اقتصاد و مديريت انرژي که از نظر علمی و تحليلي در سطح ملی و منطقه ای مرجع بوده و با داشتن سرمايه انساني شايسته، سازماني چابك و شبكه اي جامع از انديشكده ها و كانون هاي تفكر زيست بوم انرژي  به  مديران ارشد نظام در تصميم سازي و سياستگذاري راهبردي بخش  انرژي   كمك مي نمايد.


اهداف بنيادين

•    تبدیل موسسه به نهادی پیشرو در مطالعات و تحقیقات راهبردی اقتصاد و مديريت انرژي به‏ ویژه در صنعت نفت و گاز
•    ارتقای موسسه به مرجع منطقه‏ ای تحلیل داده ‏های انرژی
•    تشكيل كانون شبكه انديشكده ها و كانون هاي تفكر زيست بوم انرژي 
•    ارتقای چابكی و تعالی سازمانی در سطح مؤسسات مشابه برتر جهانی
•    رشد سطح شایستگی حرفه ‏ای منابع انسانی در تراز جهانی