پنجشنبه 18 خرداد 1402   01:04:27
سه‌شنبه 17 اردیبهشت 1398 معاونت پشتيباني

نام: مجتبی
نام خانوادگي: رجب بیگی
سمت:  سرپرست معاونت پشتيباني
تحصيلات: دکتری

در راستای تحقق اهداف چشم‌انداز، رسالت و مأموریت تبیین شده موسسه، معاونت پشتيباني تمامي ظرفيت ها و كارآمدي در اين حوزه را براي دستيابي سازمان به منابع پيش بيني شده، استقرار سيستم ها و زيرساختهاي مورد نياز موسسه به كار مي-گيرد. معاونت پشتيباني، به عنوان واحد پشتيباني و هدايت كننده يكي از اركان اساسي است به طوري كه تنظيم خط مشي هاي مالي و اداري، تامين و تخصيص منابع مالي، نيروي انساني، تامين كالا و مواد و ارائه خدمات فني و عمومي را در چارچوب قوانين و مقررات و در راستاي اهداف و ماموريت هاي موسسه عهده دار مي باشد.
تدوين استراتژي برنامه هاي تشكيلاتي موسسه، تصميم سازي جهت سياستگذاري برنامه ريزي مالي و اداري، تهيه و تدوين خط مشي واحدهاي مختلف در قالب اهداف موسسه و سيستم هزينه و درآمدها، هماهنگي جهت تامين بودجه، مستند سازي، ابلاغ مصوبات و مقررات جاري به واحدهاي مربوطه، برآورد و جذب نيروي انساني، تامين كالا و مواد، ارائه خدمات فني و مهندسي و دبيرخانه و اتوماسيون اداري مورد نياز و شركت در كميسيونها، جلسات در چارچوب مقررات و حفظ مصالح موسسه، از مهمترين ماموريت ها و مسئوليت هاي اين معاونت مي باشد.