پنجشنبه 18 خرداد 1402   02:17:20
سه‌شنبه 17 اردیبهشت 1398 حراست

مأموريت

حراست موسسه مطالعات با استعانت از خداوند متعال، رعایت کامل قوانين و انجام دقیق شرح وظایف و دستورالعملهای اجرائی در راستاي حفظ اصول و اعتلاي ارزشهاي دین مبین اسلام و مصالح نظام مقدس جمهوری اسلامی ايران اهداف عاليه زير را  به عنوان منشور سازماني خود قرار داده است:
    حفظ و ارتقای توان حفاظتی و امنیتی موسسه به منظور پیش برد اهداف عاليه سازماني
    اجرا و اطلاع رساني دستورالعمل ها و آيين نامه هاي حراستي
    حفاظت پرسنل بمنظور حفظ سلامت نيروي انساني و ارتقاي امنيت شغلي آنان به عنوان سرمايه هاي اصلي
    حفاظت الكترونيك، فناوري و اطلاعات
    آگاه سازي پرسنل موسسه از بعد حفاظتي و حراستي
    جلوگيري از ارتقاء افراد ناكارآمد و ايجاد زمينه مناسب براي رشد و ارتقاء افراد فرهيخته
    ارتقاء كيفي و كمي نظارت در راستاي سلامت نظام اداري و برخورد با تخلفات
    توسعه عدالت محوري در مجموعه
    پيشگيري و مقابله با دسترسي عوامل غير مجاز به اسناد و اطلاعات طبقه بندي شده
    ايجاد فضايي امن در راستاي انجام وظايف سازماني مديران و كاركنان
    شناسايي آسيب ها ، فرصت ها و تهديدات مجموعه و انعكاس به مراجع ذيربط
    شناسايي گلوگاهها و بخش هاي حائز اهميت از نظر مسايل حفاظتي
    اشراف كامل اطلاعاتي بر مجموعه
    حفظ فرآيند اجراي وظايف ماموريتي و محوله