پنجشنبه 18 خرداد 1402   01:31:20
چهارشنبه 18 اردیبهشت 1398 همايش هاي ملي همايش هاي ملي برگزار شده:
 
    * بهره وري و تعالي در صنعت نفت در سال ۱۳۹۰ تهران
    * سمينار فرصت ها و چالش هاي الحاق ايران به پيمان انرژي (ECT) در سال ۱۳۸۲
    * همايش تخصصي حداكثرسازي درآمد نفت ايران (سهم در بازار قيمت نفت) در سال ۱۳۸۲