پنجشنبه 18 خرداد 1402   01:31:11
چهارشنبه 18 اردیبهشت 1398 شبکه انتقال دانش
شبکه انتقال دانش (CAN)
ايجاد يك شبكه مي تواند به عنوان فضايي در نظر گرفته شود كه همكاران مختلفي در سطح ملي، منطقه اي و بين المللي كه هر يك جايگاهي را به خود اختصاص داده اند ولي اهداف مرتبط با هم دارند را به يكديگر متصل كرد. همچنين با ايجاد اين شبكه، مجموعه اي از دستگاه هاي اجرايي و سازمان هاي پايه اي مرتبط در كنار مراكز با صلاحيت صاحب دانش و نيز شركت هاي كسب و كاري با هدف انتقال دانش به يكديگر متصل مي شوند.
بطور دقيق تر اين شبكه توسط مجموعه همكاراني شكل مي گيرد كه منابع را از طريق تعامل، يكپارچه كرده و بكار مي بندند. بر اين اساس موسسه مطالعات بين المللي انرژي با هدف انتقال دانش و اطمينان از صلاحيت حرفه اي نيروي انساني حوزه نفت و گاز، راه اندازي شبكه تضمين صلاحيت حرفه اي (CAN) را در دستور كار خود قرار داده است.
اين شبكه داراي سه گروه همكار بشرح ذيل مي باشد. خاطر نشان مي گردد كه اين شبكه روز بروز در حال توسعه است.