سه‌شنبه 30 دی 1399   03:16:31
از غرب تگزاس تا غرب كارون
از غرب تگزاس تا غرب كارون

پيمان ما مروري بر پيدايش و رشد شركت اويك در صنعت نفت ايران
پيمان ما مروري بر پيدايش و رشد شركت اويك در صنعت نفت ايران

تامين مالي پروژه‌اي در تئوري و عمل طرح‌ريزي و ساختاردهي تامين مالي پروژه‌هاي عمومي و خصوصي
تامين مالي پروژه‌اي در تئوري و عمل طرح‌ريزي و ساختاردهي تامين مالي پروژه‌هاي عمومي و خصوصي

حسابداري صنايع نفت و گاز (با رويكرد مقايسه‌ تطبيقي استانداردهاي حسابداري ايالات متحده، بريتانيا، بين‌المللي و ايران)
حسابداري صنايع نفت و گاز (با رويكرد مقايسه‌ تطبيقي استانداردهاي حسابداري ايالات متحده، بريتانيا، بين‌المللي و ايران)
سه‌شنبه 3 دی 1398 کتاب

3- تامين مالي پروژه‌اي در تئوري و عمل

طرح‌ريزي و ساختاردهي تامين مالي پروژه‌هاي عمومي و خصوصي

4- حسابداري صنايع نفت و گاز

(با رويكرد مقايسه‌ تطبيقي استانداردهاي حسابداري ايالات متحده، بريتانيا، بين‌المللي و ايران)

فايلها
از غرب تگزاس تا غرب كارون.docx 14.514 KB از غرب تگزاس تا غرب كارون
پيمان ما.docx 15.108 KB پيمان ما مروري بر پيدايش و رشد شركت اويك در صنعت نفت ايران
تامين مالي پروژه‌اي در تئوري و عمل.docx 15.992 KB تامين مالي پروژه‌اي در تئوري و عمل طرح‌ريزي و ساختاردهي تامين مالي پروژه‌هاي عمومي و خصوصي
حسابداري صنايع نفت و گاز.docx 14.404 KB حسابداري صنايع نفت و گاز (با رويكرد مقايسه‌ تطبيقي استانداردهاي حسابداري ايالات متحده، بريتانيا، بين‌المللي و ايران)