جمعه 30 اردیبهشت 1401   17:56:45
دوشنبه 22 دی 1399 پروژه های سال 1398
  • زيست بوم نوآوري و كارآفريني فناورانه  در صنعت نفت و گاز
  • شناخت پویایی بازارهای نفت و گاز؛ تحولات اقتصادی، ژئوپلتیکی و دیپلماسی نفت و گاز
  • تدوین راهبرد بازاریابی نفت کوره ایران با توجه به تغییر استاندارد مشخصات سوخت در صنعت حمل و نقل دریایی جهان
  • مطالعات راهبردي و آسيب شناسي و تحليل كارايي پروژه هاي جاري تزريق آب و گاز در ميادين هيدروكربوري كشور
  • طراحي و تدوين مدل‌هاي ارزيابي اقتصادي طرح‌ها و پروژه‌هاي شركت ملي نفت ايران
  •  طراحي و پياده‌سازي سيستم جامع مديريت جريان انرژي در صنعت بالادست نفت
  •  شناسایی و استانداردسازی مشاغل پیمانکاری و تدوین استانداردهای آموزشی مرتبط
  •  برنامه جامع توسعه سوخت CNG به عنوان سوخت ملي
  • خروج نسبي از ركود اقتصادي، جبران بخشي از كسري بودجه و تامين منابع مالي طرح هاي وزارت نفت
بيشتر